kernwapens | nuclear weapons

kernwapens | nuclear weapons

Landen met kernwapenprogramma’s (2014)
Wereldwijd zijn er negen landen die over een kernwapens beschikken: de Verenigde Staten, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, India, Pakistan, Israel en Noord-Korea.
De eerste vijf landen, tevens de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, hadden al kernwapens voordat het non-proliferatieverdrag (NPV) in 1970 van kracht werd. Dit zijn de zogenaamde ‘erkende kernwapenstaten’. Volgens het internationaal recht zijn de overige landen – Israël, Pakistan, India en Noord-Korea – ‘niet-erkende kernwapenstaten’. Het exacte aantal kernwapens in het bezit van ieder land is een nationaal topgeheim. Ondanks deze beperking, maken publiek beschikbare informatie en lekken het mogelijk om vrij nauwkeurige schattingen te maken over de omvang en samenstelling van de nationale kernwapenvoorraden. Wereldwijd zijn er in totaal 16.400 kernwapens, waaronder 4.000 operationele strategische kernkoppen in de Verenigde Staten, Rusland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, en 180 operationele niet-strategische kernwapens van de Verenigde Staten.

Ondanks de aanzienlijke vermindering van de aantallen Amerikaanse, Russische, Franse en Britse kernwapens in vergelijking met de niveaus ten tijde van de Koude Oorlog, blijven alle kernwapenstaten hun resterende nucleaire strijdkrachten moderniseren en lijken ze vastbesloten hun kernwapens voor de onbepaalde tijd te behouden.

Hieronder volgt een overzicht van alle kernwapenstaten, die gebaseerd is op bronnen van de Bulletin of the Atomic Scientists en de Federation of American Scientists. De aantallen kunnen afwijken als gevolg van afrondingen en onzekerheid over de operationele status van de vier mindere kernwapenstaten en de onzekerheid over de omvang van de totale voorraden van drie van de vijf oorspronkelijke kernmachten. Meer informatie over het kernprogramma’s kan worden gevonden op de websites van het Internationaal Atoomenergy Agentschap (IAEA), de NTI (National Threat Initiative, opgericht door de Amerikaanse senator Sam Nunn), en het Instituut voor Wetenschap en Internationale Veiligheid (ISIS).

Rusland
Rusland beschikt over ongeveer 8000 strategische kernwapens, waarvan er 1600 operationeel zijn. Dit aantal operationele strategische kernwapens is hoger dan het totaalcijfer van het nieuwe START-verdrag, omdat het ook de kernwapens op vliegbases meerekent. Een gedetailleerd overzicht van de Russische strijdkrachten staat in deze publicatie van de Bulletin of the Atomic Scientists. Alle niet-strategische kernwapens van Rusland zijn niet operationeel. Verscheidene duizenden verouderde niet-strategische kernwapens wachten op ontmanteling. Een deel van de niet-strategische kernwapens en een deel van de strategische kernwapens zijn in revisie, in totaal 2700. Naast de 4300 kernwapens die in voorraad zijn, wachten naar schatting 3700 kernkoppen op ontmanteling. Volgens de FAS ontmantelt Rusland naar schatting 1000 verouderde kernkoppen per jaar.

meer informatie

Verenigde Staten
De VS heeft circa 7315 strategische kernwapens, waarvan er 1920 operationeel zijn. Dit aantal operationele strategische kernwapens is hoger dan het totaalcijfer van het nieuwe START-verdrag, omdat het ook de kernwapens op vliegbases meerekent. Een gedetailleerd overzicht van de Amerikaanse strijdkrachten staat in deze publicatie van de Bulletin of the Atomic Scientists.
Bijna 200 niet-strategische kernwapens (waarschijnlijk 184) zijn operationeel. Het betreffen B61 bommen die zich in Europa bevinden op zes vliegbases in vijf landen (België, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije). Voor nadere bijzonderheden kijk hier en hier. Het reservearsenaal van 2.661 kernkoppen omvat naar schatting 2.360 strategische en 300 niet-strategische kernkoppen in centrale opslag. In April 2014 verklaarde de Amerikaanse regering dat het 4.804 kernwapens in voorraad had (september 2013) en dat er sindsien een klein aantal heeft teruggetrokken. Het huidige totaal wordt geschat op 4.765 kernkoppen. Naast de 4.765 kernkoppen die in voorraad zijn, wachten circa 2.500 teruggetrokken op ontmanteling. Verder zijn er bij benadering 20.000 plutoniumkernen (‘pits’) en 5.000 ‘Canned Assemblies’ (‘secondaries’) van ontmantelde kernkoppen in opslag bij de Pantex Fabriek in Texas en de Y-12 fabriek in Tennessee. Voor een gedetailleerd overzicht van de Amerikaanse strijdkrachten kijk hier.

meer informatie
Voor meer informatie over de kernwapens van Rusland en de Verenigde Staten verwijs ik naar de publicaties in Nuclear Notebook in de Bulletin of the Atomic Scientists, het FAS-rapport over de status van de Amerikaanse en Russische strijdkrachten en nieuwe ontwikkelingen en bevindingen die gepubliceerd worden op het FAS Blog over Strategische Veiligheid.

Frankrijk
Frankrijk heeft ongeveer 300 strategische kernwapens, waarvan er 290 operationeel zijn. Een update van de Franse nucleaire stand van zaken staat hier.

China
Van China wordt vermoed dat het beschikt over ongeveer 250 kernkoppen, veel minder dan de 1.600 tot 3.000 die door sommigen worden beweerd. Aangenomen wordt dat geen van de kernkoppen operationeel zijn, maar dat ze zich in een centrale opslag liggen. Het bestaan van een Chinees niet-strategisch kernarsenaal is onzeker. Het Chinese arsenaal breidt uit door de productie van nieuwe kernkoppen voor de zogenaamde DF-31/31A en JL-2 raketten. Een gedetailleerd overzicht van de Chinese kernstrijdmacht is hier te vinden.

Verenigd Koninkrijk
Het Verenigd Koninkrijk heeft in totaal circa 225 strategische kernkoppen, waarvan er 160 operationeel zijn en 65 in reserve. Van de “operationeel beschikbare” kernkoppen, zijn er “tot 48 kernkoppen” aanwezig in patrouilles die continue plaatsvinden. Het aantal “operationele raketten” op elke onderzeeër zal worden verlaagd tot “niet meer dan acht” met 40 kernkoppen in de komende jaren. Halverwege het tweede decennium zal de voorraad worden verlaagd tot “niet meer dan 180.” Een gedetailleerd overzicht van Britse strijdkrachten is hier.

Israël
Israël is het enige land in het Midden-Oosten dat kernwapens bezit. De Arabische landen en Iran pleiten al heel lang voor een regio zonder massavernietigingswapens. Maar daar wil Israël met steun van de Verenigde Staten niets van weten. Meer informatie vindt u hier: Why the Helsinki Conference is crucial for the Middle East.

Hoewel Israël genoeg plutonium heeft geproduceerd voor 100-200 kernkoppen, doen het aantal platforms en ramingen gemaakt door de Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden dat de voorraad ongeveer 80 kernkoppen moet bedragen. Een gedetailleerd overzicht van de Israëlische kernstrijdmacht is hier te vinden.

Pakistan
Amerikaanse inlichtingendiensten schatten dat Pakistan 90-110 kernkoppen heeft geproduceerd. Aangenomen wordt dat geen van deze zijn ingezet, maar in centrale opslagplaatsen liggen, de meesten in de zuidelijke delen van het land. Meer kernkoppen zijn in productie. Een gedetailleerd overzicht is hier te vinden.

India
De kernkoppen van India zijn niet ingezet. In totaal liggen er naar schatting 90 tot 110 in centrale opslagplaatsen. Meer kernkoppen zijn in productie. Een gedetailleerd overzicht van de Indiase kernstrijdmacht is hier te vinden.

Noord-Korea
Ondanks twee Noord-Koreaanse kernproeven, zijn er geen bewijzen dat Noord-Korea kernwapens bezit die operationeel zijn. Een wereldwijd onderzoek door de US Air Force National Air and Space Intelligence Center (2013) maakt geen melding van Noord-Koreaanse ballistische raketten die een kernkop kunnen dragen. Noord-Korea heeft naar schatting minder dan tien kernwapens.

 

nuclear weapons
Nuclear Weapon States (2014)
Worldwide, there are nine states with nuclear weapons: the United States, Russia, the United Kingdom, France, China, India, Pakistan, Israel and North Korea. The first five countries, also the permanent members of the UN Security Council, had nuclear weapons before the Non-Proliferation Treaty (NPT) in 1970 was in force. These are called the “recognized nuclear weapons states.” Under international law, the other countries are “non-recognized nuclear weapon states”. The exact number of nuclear weapons in each country’s possession is a closely held national secret. Despite this limitation, however, publicly available information and occasional leaks make it possible to make best estimates about the size and composition of the national nuclear weapon stockpiles. Worldwide, there are a total of 16,400 nuclear weapons, including 4,000 operational strategic warheads in the United States, Russia, France and the United Kingdom, and 180 other non-strategic nuclear weapons from the United States.

Despite significant reductions in US, Russian, French and British nuclear forces compared with Cold War levels, all the nuclear weapon states continue to modernize their remaining nuclear forces and appear committed to retaining nuclear weapons for the indefinite future.
Below is an overview of all nuclear weapons states, based on sources of the Bulletin of the Atomic Scientists and the Federation of American Scientists. Numbers may not add up due to rounding and uncertainty about the operational status of the four lesser nuclear weapons states and the uncertainty about the size of the total inventories of three of the five initial nuclear powers.
More information about the nuclear programs can be found on the websites of the International Atomic Energy Agency must (IAEA), the U.S. National Threat Initiative, founded by U.S. Senator Sam Nunn, and the Institute for Science and International Security (ISIS).

Russia
Russia has about 8,000 strategic nuclear weapons, of which 1600 are operational. This number of operational strategic nuclear weapons is higher than the aggregate data under the New START treaty because this table also counts bomber weapons at bomber bases as deployed. Detailed overview of Russian forces is here. All nonstrategic nuclear weapons of Russia are not operational. Several thousand retired non-strategic warheads are awaiting dismantlement. A part of the non-strategic nuclear weapons and a part of the strategic nuclear weapons in revision, total 2700.
In addition to the 4,300 nuclear warheads in the military stockpile, 3,700 retired warheads are estimated to be awaiting dismantlement. The FAS estimates that Russia is dismantling approximately 1,000 retired warheads per year.

additional information

United States
The USA has about 7315 strategic nuclear weapons, of which 1920 are operational. This number of operational strategic nuclear weapons is higher than the aggregate data released under the New START treaty because this table also counts bomber weapons on bomber bases as deployed. See overview of U.S. forces here. Nearly 200 (probably 184) B61 bombs are deployed in Europe at six bases in five countries (Belgium, Germany, Italy, Netherlands and Turkey). For details, see here
and here. Non-deployed reserve, total 2,661 warheads, includes an estimated 2,360 strategic and 300 non-strategic warheads in central storage. The U.S. government declared in April 2014 that its stockpile included 4,804 warheads as of September 2013. Since then, a small number of warheads are thought to have been retired. Total number is as of April 2014 estimated on 4,765 warheads.
In addition to the roughly 4,765 warheads in the military stockpile, approximately 2,500 retired warheads are awaiting dismantlement. In addition, close to 20,000 plutonium cores (pits) and some 5,000 Canned Assemblies (secondaries) from dismantled warheads are in storage at the Pantex Plant in Texas and Y-12 plant in Tennessee. For detailed overview of U.S. forces, see here.

additional information
For more information about the nuclear weapons of Russia and the United States, I refer to the publications in Nuclear Notebook in the Bulletin of the Atomic Scientists, the FAS report on the status of the U.S. and Russian forces, and new developments and findings published in Blog about the FAS Strategic Security.

France
France – total 300 warheads – has stated that it has no reserve, but it probably has a small inventory of spare warheads. For an update of the French nuclear posture, see this article.

China
China is thought to have “several hundred warheads,” far less than the 1,600-3,000 that have been suggested by some. None of the warheads are thought to be fully deployed but kept in storage under central control. The exstence of a Chinese non-strategic nuclear arsenal is uncertain. The Chinese arsenal is increasing with production of new warheads for DF-31/31A and JL-2 missiles. Detailed overview of Chinese forces is here.

United Kingdom
Of these “operationally available” warheads, “up to 48 warheads” are on patrol at any given time. The number of “operational missiles” on each sub will be reduced to “no more than eight” with 40 warheads in the next few years. By the mid-2020s, the stockpile will be reduced to “not more than 180.” Detailed overview of British forces is here.

Israel
Israel is the only country in the Middle East that possesses nuclear weapons. The Arab countries and Iran have long been calling for a region without weapons of mass destruction. But with the support of the United States Israel don’t want to give up their arsenal. More information here: Why the Helsinki Conference is Crucial for the Middle East.

Although Israel has produced enough plutonium for 100-200 warheads, the number of delivery platforms and estimates made by the U.S. intelligence community suggest that the stockpile might include approximately 80 warheads. Detailed overview of Israeli forces is here.

North Korea
Despite two North Korean nuclear tests, there is no publicly available evidence that North Korea has operationalized its nuclear weapons capability. A 2013 world survey by the U.S. Air Force National Air and Space Intelligence Center (NASIC) does not credit any of North Korea’s ballistic missiles with nuclear capability. North Korea has less than ten nuclear weapons.