splijtstof | fissile material

splijtstoffen | fissile materials

De onafhankelijke internationale commissie voor splijtstoffen (IPFM) publiceert ieder jaar een overzicht van de wereldwijde voorraden kernsplijtstoffen. Het laatste statusrapport verscheen in oktober 2013: Global Fissile Material Report 2013 – Increasing Transparency of Nuclear Warhead and Fissile Material Stocks as a Step toward Disarmament

Onderstaande diagrammen lichten de voorraden van de belangrijkste twee splijtstoffen – hoog verrijkt uranium en plutonium – per land nader toe. Hoog verrijkt uranium bevat 20% of meer uranium-235. In kernwapens wordt meestal 95% of meer gebruikt. Met plutonium wordt plutonium-239 bedoeld, ontstaan uit bestraald uranium-238 in kernbrandstof.

Meer rapporten het IPFM zijn hier te vinden.

Nationale Voorraden van Hoog Verrijkt Uranium (2012)

Diagram hoog verrijkt uranium (HEU) [Klik op de diagram] Nationale voorraden hoog verrijkt uranium (HEU) vanaf 2012. De cijfers voor het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn op op basis van officiële publicaties en verklaringen. De civiele HEU-voorraden van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn op basis van hun publieke verklaringen bij het Internationaal Atoomenergie Agenstschap (IAEA). Aantallen met sterretjes zijn schattingen van het IPFM betekenen: vaak met grote onzekerheden. Een onzekerheid 20% wordt verondersteld voor de cijfers van de totale voorraden in China en van de militaire voorraden in Frankrijk, ongeveer 30% voor Pakistan, en ongeveer 40% voor India. De 488 ton geëlimineerde Russische HEU omvat 473 ton van de 500 ton HEU deal (‘downblenden’ naar kernbrandstof) en 15 ton van het Material Consolidation and Conversion project. HEU in
niet-kernwapenstaten (NNW) staat onder controle van de IAEA. Ongeveer 10 ton van de HEU in niet-kernwapenstaten is bestraalde brandstof in Kazachstan met een geschatte verrijkingsgraad van ca. 20%.

Nationale Voorraden van Gescheiden Plutonium (2012)

Diagram plutonium [Klik op de diagram] Nationale voorraden van gescheiden plutonium vanaf 2012. Civiele voorraden zijn gebaseerd op de verklaringen in INFCIRC/549, gepubliceerd in 2012, die vanaf 31 december 2011 gelden en vermeld worden op eigendom en niet op de huidige locatie. Wapenvoorraden zijn gebaseerd op ramingen van het IPFM met uitzondering van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk waarvan de regeringen verklaringen hebben afgelegd. Onzekerheden in de geschatte militaire voorraden van China, Frankrijk, India, Israël, Pakistan en Rusland zijn in de orde van 10-30%. Het plutonium dat India scheidde van gebruikte brandstof uit hun zwaar water krachtcentrale is door India gecategoriseerd als “strategisch” en staat niet onder controle van het IAEA. Rusland heeft 6 ton weaponwaardig plutonium waarbij het heeft ingestemd het niet te gebruiken voor wapens. De Verenigde Staten heeft 4,4 ton overtollig plutonium afgestoten als afval in de ondergrondse opslagplaats voor kernafval in de Waste Isolation Pilot Plant (WIPP), in New Mexico.

fissile materials

The independent International Forum on Fissile Materials (IPFM) releases every year an overwiew of the global stockpiles of fissile materials. The latest report appeared in October 2013: Global Fissile Material Report 2013 – Increasing Transparency of Nuclear Warhead and Fissile Material Stocks as a Step toward Disarmament

The diagrams below explain the stockpiles of the most important fissile materials – high enriched uranium (HEU) and plutonium – per country. Other reports of the IPFM can be found here.

Nationale Voorraden van Hoog Verrijkt Uranium (2012)

Diagram on HEU [Click on the diagram] National stocks of highly enriched uranium as of 2012. The numbers for the United Kingdom and United States are based on official publications and statements. The civilian HEU stocks of France and the United Kingdom are based on their public declarations to the IAEA. Numbers with asterisks are IPFM estimates, often with large uncertainties. A 20% uncertainty is assumed in the figures for total stocks in China and for the military stockpile in France, about 30% for Pakistan, and about 40% for India. The 488 tons of eliminated Russian HEU include 473 tons from the 500-ton HEU
deal and 15 tons from the Material Consolidation and Conversion project. HEU in non-nuclear weapon (NNW) states is under IAEA safeguards. About 10 tons of the HEU in non-nuclear weapon states is irradiated fuel in Kazakhstan with an estimated en richment of about 20%.

Nationale Voorraden van Gescheiden Plutonium (2012)

Diagram on plutonium [Click on the diagram] National stocks of separated plutonium as of 2012. Civilian stocks are based on the INFCIRC/549 declarations published in 2012, which report material as of 31 December 2011 and are listed by ownership, not by current location. Weapon stocks are based on IPFM estimates except for the United States and United Kingdom whose governments have made declarations. Uncertainties in estimated military stockpiles for China, France, India, Israel, Pakistan, and Russia are on the order of 10–30%. The plutonium India separated from spent heavy-water power-reactor fuel has been categorized by India as “strategic,” and not to be placed under IAEA safeguards. Russia has 6 tons of weapongrade plutonium that it has agreed to not use for weapons but not declared excess. The United States has disposed of 4.4 tons of excess plutonium as waste in its underground Waste Isolation Pilot Plant, in New Mexico.